Yönerge

DÖGEM PROJESİ VE DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ (DÖGEM) YÖNERGESİ

DÖGEM Ocak 2016 Döşemealtı Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek kurulmuştur. Bu Yönerge DÖGEM kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini kapsar. Bu yönergeden DÖGEM Genel Kurulu ve Gençvekiller sorumludur.

DÖGEM faaliyetlerinin en iyi şekilde sürdürebilmesi için Belediye Başkanlığı gerekli imkânları sağlar. DÖGEM Genel Kurulu tarafından alınan kararlar Belediyenin ilgili birimlerince öncelikli olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Madde 1: Genel Tanımlar

DÖGEM Projesi: Döşemealtı sınırları içerisinde sosyo-kültürel yapıları farklı 32 mahallede yaşayan 14-25 yaş arasındaki gençlerin yerel düzeyde yönetim süreçlerine dahil olarak kamusal politikaların oluşturulmasına katkı sunmaları amacıyla hazırlanan aktif vatandaşlığı esas alan kişisel ve sosyal gelişim odaklı bir sosyal inovasyon projesidir. DÖGEM Projesi Döşemealtı Belediyesi'nin gençlik politikasının temel felsefesini oluşturur.

Döşemealtı Gençlik Meclisi-GENEL KURUL: Gençvekillerin katılımcı demokrasinin bir gereği olarak yerel yönetim süreçlerine dahil olmaları amacıyla kurulan, Döşemealtı'nda ikamet eden, okuyan veya çalışan 14-25 yaş arası 50 gençten oluşan meclis genel kuruludur.

DÖGEM KULÜPLERİ: DÖGEM Projesi kapsamında Gençvekillerin ve Döşemealtı'nda yaşayan tüm gençlerin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve Yerel Gündem 21 faaliyetler aracılığıyla sosyal gelişimlerini sağlama amacıyla kurulan birimdir. Kulüp sayısına Genel Kurul karar verir.

DÖGEM AKADEMİ: DÖGEM Projesi kapsamında Gençvekillerin ve Döşemealtı'nda yaşayan tüm gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla eğitim seminerlerinin verildiği birimdir.

DÖGEM Proje Geliştirme Merkezi (PROGEM): DÖGEM Projesi kapsamında Gençvekillerin ve Döşemealtı'nda yaşayan tüm gençlerin proje döngüsü eğitimi aldıkları ve projeler geliştirip uygulamaya çalıştıkları birimdir.

1. BÖLÜM

DÖGEM PROJESİ

Madde 2: DÖGEM Projesinin Temel Dayanakları

 • T.C. Anayasası madde 58:Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

 • 13.07.2005 RG tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Madde 13: (...)Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. (...) Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

 • Madde 14: “Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartı ile, ..... Gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, .... hizmetlerini yapar”

 • Avrupa Kentsel Şartı (Madde-7 Kentlerdeki Engelliler ve Sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlılar, Madde-12 Halkın katılımı, Kent yönetimi ve Kentin planlanması, Madde-8 Kentsel alanlarda spor ve boş zaman değerlendirme)

 • Avrupa Gençlik Stratejisi

 • ILO Sözleşmeleri (122 nolu İstihdam Politikası Sözleşmesi,142 nolu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi)

Madde 3: DÖGEM Projesinin Amaç ve Hedefleri

DÖGEM Projesinin genel amaçları;

 • Döşemaltı'nda yaşayan gençlerin yerel düzeyde yönetim süreçlerine dâhil olarak gençlik alanında kamusal politikaların oluşturulmasına katkı sunmaları,
 • Döşemaltı'nda yaşayan gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması,
 • Döşemealtı'nda yaşayan gençlerin ufuklarını evrensel değerler kapsamında geliştirmektir.

DÖGEM Projesinin genel hedefleri;

 • Gençlerin, kent yönetiminde çözüm ortağı olmalarını sağlamak,
 • Gençlerin, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini desteklemek,
 • Kentlilik bilincini geliştirerek kentsel kimlik oluşumuna katkı sağlamak,
 • Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kontrol edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konulardaki etkinlikleri programlamak,
 • Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel sorumluluk duygularını geliştirmek,
 • Gençlerin, insan haklarına ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak,
 • Gençliğin birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı, empati yeteneği ve hoşgörü kültürü kazandırmaktır.

Madde 4: DÖGEM Projesinin Katkısı

DÖGEM Projesi ile Döşemaltı'nda kısa ve orta vadede entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, proje odaklı, kent sorunlarına duyarlı, Avrupa'yı tanıyan çağdaş bir gençlik profili ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Uzun vadede de Döşemealtı ve Antalya'nın gelecekteki entelektüellerinin (şairler, bilim insanları, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, bürokratlar vs.) yetiştiği seçkin bir düşünce ve uygulama okulu olacaktır. 5 yılsonunda çoğu sosyo-ekonomik durumu kısıtlı en az 250 genç Döşemealtı Belediyesi'nin maddi ve manevi desteği ile bu imkâna kavuşur.

Madde 5: DÖGEM Projesinin Hedef Kitlesi

DÖGEM Projesi'nin hedef kitlesi, Döşemealtı'nda ikamet eden, okuyan ve yaşayan 14-25 yaş arasındaki tüm gençlerdir.

Madde 6: DÖGEM Projesinin Etik Prensipleri

 • DÖGEM Projesinin bütün çalışmalarında şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.
 • DÖGEM Projesi'nin tüm çalışmalarında cinsiyet eşitliği esas alınır.
 • DÖGEM Projesi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
 • DÖGEM Projesinde gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasından sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımını esas alır.
 • DÖGEM Projesi Çalışmaların tümünü farklı fikirlere, kültürlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.
 • DÖGEM Projesi bilgi paylaşımını tarafsız, eksiksiz, koşulsuz ve eşit yapar.
 • DÖGEM Projesi etik değerlere bağlı olarak çalışmalarını yapar, hiçbir ayrımcılığa, dışlamaya, küçük düşürmeye, ırkçılığa, hak ihlallerine taviz verilmez.

Madde 7: DÖGEM Projesinin İnsan Kaynağı

DÖGEM Proje Lideri: Döşemealtı Belediyesi tüzel kişiliğini temsilen Döşemealtı Belediye Başkanıdır.

DÖGEM Proje Danışmanı: DÖGEM Projesinin esasları, genel stratejisi ile ilgili sürecin yürütülmesinden sorumlu, projenin fikri mülkiyet ve tasarım haklarına sahip olan ve hizmet alımı yapılan Danışmanlık firması tarafından atanan kişidir.

DÖGEM Proje Koordinatörü: DÖGEM Projesinin uygulama ile ilgili tüm sürecin yürütülmesinden sorumlu, proje ile ilgili tüm kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve belediye arasında koordinasyon sağlayan, DÖGEM çalışmalarını ve üyelerini yönlendiren, takip edip izleyen, projenin fikri mülkiyet ve tasarım haklarına sahip olan ve hizmet alımı yapılan Danışmanlık firması tarafından atanan kişidir.

DÖGEM Proje Asistanı: DÖGEM Projesi ile ilgili olarak DÖGEM Proje Koordinatörü tarafından verilen idari işlemleri gerçekleştiren, Belediye içerisindeki günlük çalışmaları yürüten, Belediye Başkanı tarafından atanan belediye personelidir.

2. BÖLÜM

DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ

Madde 8: Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin Oluşumu

Temel Tanımlar

Belediye: Döşemealtı Belediyesi

Proje Lideri: Döşemealtı Belediyesi Başkanı

Proje Danışmanı: DÖGEM projesini hazırlayıp tasarlayan ve uygulama danışmanlık hizmeti veren firma temsilcisini

Proje Koordinatörü: DÖGEM Projesinin uygulaması ile ilgili tüm aşamaların yürütülmesinden sorumlu Danışmanlık Firmasının görevlendirdiği kişi

DÖGEM: Döşemealtı Gençlik Meclisi

Genel Kurulu: Tüm Gençvekilleri

Yürütme Kurulu: DÖGEM Genel Kurulu tarafından seçilen Yürütme Kurulu üyelerini ifade eder.(28.08.2016)

Çalışma Grupları: Genel Kurulun Gençvekillerden seçip farklı alanlarda çalışmalar yapılması amacıyla kurulan DÖGEM Çalışma Gruplarını ifade eder.

Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal işbirliğine dayalı yönetim anlayışını,

Döşemealtı Gençlik Meclisi Döşemealtı sınırları içerisinde 14-25 yaş arası gençler arasından 1 yıl süre ile seçilen olan 50 Gençvekil'den oluşur.

Meclis üyeleri 2. defa seçilemezler.

50 meclis üyesi arasından 40 üye Bağımsız Seçim Komitesi tarafından kamera kaydı altında mülakat usulüyle, 10 üye de yine Bağımsız Seçim Komitesi tarafından kamera kaydı altında kura usulüyle saydam şekilde belirlenir. Her iki yöntemde de %50 cinsiyet kotası uygulanır. Engelli ve dezavantajlı gençlerimize pozitif ayrımcılık uygulanır. Mahallelerin dengeli temsiline özen gösterilir.

Mülakat usulünde Bağımsız Seçim Komitesinin 4 üyesi mülakata katılan adaylara ayrı ayrı puan verir. Puanların ortalaması alınarak adayın ortalama puanı hesaplanır. En yüksek puan alan ilk 40 aday %50 cinsiyet kotasına göre Gençvekil olmaya hak kazanır. Mülakatta sorulacak soruların içeriği ve mülakat yöntemine ilişkin hususlara Proje Danışmanı ve Komite üyeleri tarafından önceden hazırlanır ve karar verilir.

Mülakatın yapıldığı alanda Bağımsız Seçim Komitesi üyeleri ve adaylar dışında kimse bulunamaz. Basın mensupları ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından resmi yazıyla görevlendirilen gözlemciler komitenin izniyle kendilerine gösterilecek bir yerde mülakatı izleyebilirler. Bağımsız Seçim Komitesi mülakatın iyi şartlarda sürmesi ve adayların etkilenmemesi için gerekirse gözlemcilerin mülakat alanı dışına çıkarılması yönünde karar alabilir.

Bağımsız Seçim Komitesi kalan 10 Gençvekil için, mülakat usulünde ilk 40'a giremeyen adaylar arasından kura çekimi yapar. Komite üyeleri oy birliği ile yetersiz gördüğü ya da Meclis çalışmalarına zaman ayıramayacağını düşündüğü bir adayın kura çekimi dışında kalmasına karar verebilir. Komite üyeleri mülakat usulünde elde edilen sonuca göre mahallelerin dengeli temsil edilmediği kanısına varırsa, sadece temsil edilmeyen mahallelerden başvuran adayların dahil edileceği özel bir kura çekimi yapabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen Gençvekil sayısı 7'yi geçemez. Komite üyeleri engelli gençlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulayarak sadece engelli adayların dahil edileceği özel bir kura çekimi yapabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen Gençvekil sayısı 5'i geçemez.

Mülakatta ilk 40'a giremeyen ve kura çekiminde adı çıkmayan 50 aday mülakat puanı sıralamasına göre cinsiyet eşitliği ilkesine uygun olarak “Yedek Gençvekil” olarak belirlenirler. Asil üyelerin Gençvekillik görevinden ayrılması ya da DÖGEM Disiplin Kurulu tarafından Gençvekillikten çıkarılması kararı verildiği takdirde yedek sıralamasına göre yedek üye asil üyeliğe geçer. Yedek üye asil üyeliği geçtiği takdirde katılamadığı çalışmalara bir sonraki dönem doğal üye olarak katılır.

Bağımsız Seçim Komitesi herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmayan 4 üyeden meydana gelir. Proje danışmanı komitenin doğal üyesidir. Proje danışmanı tarafından önerilen Antalya sınırları içerisinde bulunan üniversiteler bünyesinde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak çalışan iki akademisyen, Antalya sınırları içerisinde Gençlik alanında çalışan farklı Sivil toplum örgütleri üyeleri arasından 1 (bir) sivil toplum temsilcisi üyelerinden oluşur.

Döşemealtı Gençlik Meclisi Gençvekillik başvuru formunda yer alan bilgilerde adayların beyanları esas alınır. Herhangi bir aşamada bilinçli olarak yanıltıcı bir bilginin veya saklanan gerçek durumların tespiti halinde adayın Gençvekilliği DÖGEM Disiplin Kurulu Kararı ile geriye yönelik olarak yok hükmünde sayılır.

Mülakat ve kura sonuçları en geç 3 gün içerisinde belediyenin resmi internet adresinde duyurulur. Seçilen Gençvekillere bildirilir.

Madde 9: Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin İşleyişi

Mülakat tarihinden sonraki Mart ayındaki ilk Pazar günü açılış kokteyli ile birlikte Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı yapılır. Proje Danışmanı fayda gördüğü takdirde Belediye Başkanının da olumlu görüşünü alarak ilk toplantının gününü değiştirebilir.

İlk toplantıda Gençvekillere Döşemealtı Belediyesi tarafından “Döşemealtı Gençvekil Sertifikası” verilir, üyeler “Döşemealtı Gençlik Yemini” ederek resmen görevlerine başlarlar. Yemin metni proje danışmanı tarafından belirlenir.

İlk toplantı belediye başkanının açılış konuşması ile başlar. İlk toplantıda üyeler yemin eder ve 1 hafta sonraki toplantıda Döşemealtı Gençlik Meclisi, yaşça en büyük üyenin geçici başkanlığında ve yaşça en küçük bir kız bir erkek üyenin divan kâtip üyeliğinde toplanır ve 7 DÖGEM Yürütme Kurulu üyesini gizli oy ile seçerler. Döşemealtı Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri sıra ile DÖGEM Genel Kurulunda Başkanlık yaparlar. Yürütme Kurulu 7 üyeden oluşur ve kendi arasından görev dağılımı yaparak çalışmalarını yürütürler. (Değiştirildi. 28.08.2016)

Döşemealtı Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri salt çoğunluğun (en az 26 üye) “güvensizlik oyuyla” görevden alınabilir. Bu durumda aynı yöntemle yeni Yürütme Kurulu üyesi seçimi yapılır. (Değiştirildi. 28.08.2016)

Döşemealtı Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri meclis oturumlarının yönetilmesi, Meclis sözcülüğünün yapılması ve Meclis tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Genel Kurulu yönetmekten ve aylık gündemi hazırlamaktan sorumludur. (Değiştirildi. 28.08.2016)

7 Yürütme Kurulu üyesi basit çoğunluğun oyuyla cinsiyet eşitliğine göre seçilir. En fazla oy alan 7 aday DÖGEM Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilirler. Ondan sonraki oy sıralamasında göre 7 kişi yedek yürütme kurulu üyesi olarak seçilir. (Değiştirildi. 28.08.2016)

DÖGEM Genel Kurulunda alınan ilgili tavsiye kararlarını Belediye Başkanlığına sunulur. Belediye Başkanlığı kendisine sunulan kararlara ilişkin görüşünü 15 gün içerisinde proje koordinatörlüğüne bildirir. Belediye Başkanı istediği tavsiye kararlarını Döşemealtı Belediye Meclisi Gündemine alabilir.

Aksi belirtilmedikçe, tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı en az 13 (1/4'ünden az olamaz) ve karar yeter sayısı katılan üyelerin salt çoğunludur. Toplantı yeter sayısı yok ise, toplantı başka bir güne ertelenir.

Madde 10: Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin Örgütsel Yapısı

DÖGEM Genel Kurulu: Meclisin tek karar organıdır. 50 Gençvekilden oluşur.

DÖGEM Çalışma Grupları:

Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu,

Girişimcilik ve Kariyer Çalışma Grubu,

Sağlık ve Spor Çalışma Grubu,

Tarım ve Turizm Çalışma Grubu,

Uluslararası Projeler Çalışma Grubu,

Olmak üzere 5 Çalışma grubundan oluşur. Genel Kurul karar alarak yeni çalışma grupları oluşturabilir, mevut çalışma gruplarının adını ve çalışma alanını değiştirebilir ya da bazı çalışma gruplarını birleştirebilir ve de ayırabilir. Üye sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bir üye en fazla 2 çalışma grubuna üye olabilir.

DÖGEM Yürütme Kurulu: Toplam 7 üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden, takibinden ve DÖGEM'i farklı alanlarda temsilinden sorumludur. Genel Kurulu yönetmekten ve aylık gündemi hazırlamaktan sorumludur.

DÖGEM Disiplin Kurulu: Belediye Başkanı tarafından atanan bir Belediye Başkan yardımcısı, bir Belediye Meclis üyesi, üç Belediye birim amiri oluşur. Belediye Başkanının veya Genel Kurulun talebiyle DÖGEM Projesinin etik prensiplerine aykırı davranan, meclis çalışmalarına düzenli olarak katılmayan, meclis çalışmalarına zarar veren ve başvuru formunda bilinçli olarak yanıltıcı bilgi beyan eden Gençvekillerin Gençvekillikten çıkarılmasına karar verir. Kararlar hemen uygulanır. Verilen kararlara karşı itiraz edilemez.

Madde 11: Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin Feshi

DÖGEM'in yönergede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştiremediği anlaşıldığı durumlarda feshi ya da seçim yenileme kararı alınabilir. Bu kararlar DÖGEM Genel Kurulu'nun 2/3 çoğunluğunun ya da proje danışmanından aldığı tavsiye karar sonrası, Belediye Başkanının onayı ve Döşemealtı Belediye Meclisi kararı ile alınır.

DÖGEM üyeleri ürettikleri proje ile katıldıkları faaliyet ve toplantının türüne göre proje koordinatörlüğü tarafından puantaja tabi tutulacaktır. Bu puantaj sistemine göre dönem sonunda en fazla puan toplayan ilk 5 kişiye Belediye Başkanlığı tarafından proje danışmanı tarafından belirlenen ödüller verilecektir.

Diğer hükümler

Madde 12: DÖGEM Projesi ile 1 yılın sonunda “başarı belgesi” ile ödüllendirilecek olan Gençvekillerin çalışmaların %80'ine katılmış olmaları ve en az bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Madde 13:DÖGEM'in yapısı ve işleyişi ile ilgili uygulamada herhangi bir boşluk bulunması durumunda 5393 Sayılı Kanun'da yer alan temel ilkeler öncelikli olarak kabul edilmiştir. Kanunda ilgili bir hüküm bulunmadığı takdirde proje danışmanı DÖGEM Genel Kurulu'nun da görüşünü alarak «ilke kurallar» belirleme yetkisine sahiptir.

Madde 14: DÖGEM üyesi her Gençvekil sadece bulunduğu mahalleyi değil, tüm Döşemealtı ilçesindeki gençleri temsil eder.

Madde 15: DÖGEM Yönergesi DÖGEM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Döşemealtı Belediyesi resmi web sayfasında yayınlanır.

Madde 16: DÖGEM Yönergesini Yürütme Kurulu ve Döşemealtı Belediyesi Başkanı tarafından yürütülür.

© 2024, DÖGEM | Döşemealtı Gençlik Meclisi. Tüm Hakları Saklıdır.