Yönetmelik

T.C.

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Döşemealtı ilçe sınırları içerisinde, Antalya kent merkezindeki diğer emsallerine kıyasla imkânlara ulaşma bakımından daha dezavantajlı konumda bulunan gençleri; kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, sosyal aktiviteler, Avrupa'yı ve Dünyayı görebilme fırsatları, sosyal sorumluluk projeleri ve yönlendirme - rehberlik faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlayarak kent yönetimine ve karar verme süreçlerine dâhil etmektir.

İlçemizin sosyal ve mesleki gelişimine katkı sunarak entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, proje odaklı, kent sorunlarına duyarlı bir gençlik profili ortaya çıkarılmasını sağlamak projemizde ana amaçtır.

Gençlerimizin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemektir. Evrensel insan haklarına saygı, çevreye ve doğaya duyarlılık, barış içinde birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek empati yeteneği ve hoşgörü kültürü kazandırmak, ayrıca toplumsal duruş ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerini geliştirmek, gelenek, görenek, dil, spor ve sanat dallarında yetişmelerine yardımcı olmak, temel değerlere sahip çıkmalarını sağlamak, hayata ve olaylara yaklaşım biçimlerini, demokrasi bilincini geliştirmek ve demokratik yaşam tarzını benimsetmek için, Döşemealtı Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih 05 nolu kararı ile kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisinin (DÖGEM) Çalışma Esas ve Usullerini belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, DÖGEM ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, T.C. Anayasasının 58. Maddesine,

(2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7'inci maddesinin 2'inci bendinin (d) fıkrasına,

(3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14'ncü maddesi 1'inci bendinin (a) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Döşemealtı Belediyesini,

Başkanlık: Döşemealtı Belediye Başkanını,

Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü

DÖGEM: Döşemealtı Gençlik Meclisini,

Genç Vekil: Gençlik Meclisine seçilen Genç Vekilleri

Yürütme Kurulu: Gençlik Meclisini sevk ve idare eden Gençlik Meclisi Organını,

Çalışma Grupları: Genç Vekillerden oluşan ve belli konularda çalışma ve araştırmalar yapan DÖGEM Çalışma Gruplarını,

Bağımsız Seçim Komisyonu: Gençlik Meclisine müracaat eden gençler arasından mülakatla seçim yaparak Genç Vekilleri belirleyen komisyonu,

Danışman: Döşemealtı Belediye Başkanlığınca gençlere teknik konularda yardımcı olmak üzere görevlendirilen, alanında uzman kişi veya kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisinin Oluşumu, Adaylık Şartları, Toplanma, Divan ve Yemin Etme, Meclisin Görevleri ve Süresi

Gençlik Meclisinin Oluşumu

MADDE 5- (1) DÖGEM yaşları 14-25 yaş grubunda olup, DÖGEM'e “Genç Vekil” olmak için müracaat eden ve Bağımsız Seçim Komisyonunca seçilen 50 Genç Vekil'den oluşur.

(2) Genç Vekilliğe adaylık, her yıl Şubat ayının ikinci haftası Belediye tarafından gerekli ilan ve duyuruların yapılması ile müracaatlar başlar.

(3) Bağımsız Seçim Komisyonu, il genelinde bulunan Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Yönetim ve Bilişim Sistemleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Öğretmenlik bölümlerinde akademik çalışmalar yürüten ve her hangi bir siyasi parti üyeliği olmayan iki (2) akademisyen, Gençlik Alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşunda görev alan bir (1) uzman ve birde DÖGEM Danışmanı olmak üzere dört (4) kişiden meydana gelir.

(4) Dört kişiden oluşan Bağımsız Seçim Komisyonu, adaylar arasından, mülakatla cinsiyet dengesi ve mahalle dengesi göz önünde bulundurularak puanlama usulü ile Nisan ayı içerisinde 40 Genç Vekil seçilir. Müracaatlarda engelli aday bulunması durumunda puanına bakılmaksızın %10 engelli kotası uygulanır. Geriye kalan 10 üyelik içinde yine cinsiyet eşitliğine uyarak kura ile mahallelerin temsili sağlanacak şekilde 10 Genç vekil belirlenir. Böylelikle 50 Genç Vekil belirlenmiş olur.

(5) Puan sıralamasına göre ikinci 50 kişilik grup içerisinde kalanlar Yedek Genç Vekil olarak belirlenir. Yedek Genç Vekillerde de asilde olduğu gibi cinsiyet eşitliği uygulanır.

Adaylık Şartları

MADDE 6- (1) Genç Vekilliğe aday olabilmek için 14 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış olmak.

(2) Müracaat tarihi itibarıyla Döşemealtı ilçesinde en az 6 ay öncesinden ikamet etmek.

(3) Genç Vekillik için Belediye ye doğrudan müracaat etmek.

(4) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak.

(5) DÖGEM'e daha önce asil olarak Genç Vekil seçilmemiş olmak.

Toplanma

MADDE 7- (1) DÖGEM Mayıs ayının ilk Pazar günü saat 14:00 de Belediye Başkanının veya Başkan Vekilinin Başkanlığında toplanır.

Divan ve Yemin Etme

MADDE 8- (1) Başkanın açılış konuşmasına takiben yaşı en büyük Genç Vekil başkanlığında ve yaşı en küçük iki Genç Vekilden oluşan divan kâtipleri ile meclis çalışmalarına başlar.

(2) Her üye aşağıda metni bulunan “Genç Vekil Yemini” ni okur. Yemin metnini okumayan üye, Genç Vekillik unvanını alamaz.

(4) Genç Vekil Yemini

"Döşemealtı Genç Vekili olarak;

Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı kalacağıma, Meclis çalışmalarında Döşemealtı'nın ve ülkemin çıkarlarını koruyacağıma, hiç bir şekilde insanlara karşı din, dil, renk, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımcılığı yapmayacağıma, bana verilen görevleri Anayasa ve yasalar çerçevesinde, etik değerler ve adalet duygusuyla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yapacağıma Söz veriyorum."

(5) Bir hafta sonra aynı saatte, Yürütme Kurulunu ve Çalışma Gruplarını oluşturulması için toplanmak üzere Divan Başkanınca oturum kapatılır.

(6) Meclisin ikinci ve daha sonra ki birleşimleri salt çoğunluk ile toplanır. İlk Meclis Toplantısında Genç Vekillik Yeminini okumayan Genç Vekillerin ikinci birleşimde Yemin etmesi sağlanır. İkinci birleşime mazeretsiz olarak katılmayan veya katılıp da Yemin etmeyen Vekillerin üyelikleri düşer. Üyeliği düşen Genç Vekil yerine yedek üyelerden puanlama sırasına göre Asil Üye olarak Genç Vekil atanır.

7) Asil üyeliğe geçen Genç Vekiller, Yürütme Kurulunun belirleyeceği gün ve saat de yemin etmek zorundadır. Bu süre 15 günü geçemez.

Meclisin Görevleri ve Süresi

Madde 9- (1) DÖGEM, ikinci toplantısında yedi asil, yedi yedekten oluşan YÜRÜTME KURULU' nu altı ay süreliğine gizli oy ile mevcudun oy çokluğu ile seçer.

(2) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşür ve karara bağlar. Alınan kararlar başkanlığın onayı sonucu yürürlüğe girer.

(3) DÖGEM, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere faaliyet ve işleyişlerini düzenlemek üzere yönerge hazırlar. Yönerge Başkanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

(4) DÖGEM'e Genç Vekilller tarafından verilecek önergeler, DÖGEM tarafından hazırlanacak yönerge de belirlenecek yöntemle gündeme alınır.

(5) DÖGEM, Belediyece izin alınmış alanlarda açık ve kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar düzenleyebilir. Milli bayramlarda resmi geçit törenlerine katılabilir. Belediye birimleri ve Belediye Meclisi için tavsiye niteliğinde karar alabilir. Tüm sosyal etkinlikleri icra edebilir.

(6) DÖGEM'in kendini fesh etme yetkisi yoktur. Fesih yetkisi Başkanlığa aittir.

Madde 10- (1) DÖGEM'e, Genç Vekiller sadece bir yıllığına seçilir.

(2) Yedek üyelikten asil üyeliğe atanan Genç Vekiller de dâhil tekrar ikinci kez aday olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları, Görevleri ve Süreleri

Yürütme Kurulu

Madde 11- (1) Yürütme Kurulu yedi kişiden oluşur.

Çalışma Gurupları

Madde 12- (1) Genç Vekillerden oluşan 5 ana grupta çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar Genç Vekillerin ilgi alanlarına göre belirlenmesi temel esastır.

a) Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu

b) Girişimcilik ve Kariyer Çalışma Grubu

c) Sağlık ve Spor Çalışma Grubu

d) Uluslararası Projeler Çalışma Grubu

e) Tarım ve Turizm Çalışma Grubu

(2) Çalışma gurubu sayısı ve yeni Çalışma Grubu oluşturulması yönerge ile belirlenir.

(2.a) Her Genç Vekil en az bir Çalışma Grubunda görev almak zorundadır.

(2.b) Bu çalışma grupları kendi içerisinde konusu ile ilgili alt çalışma gurupları oluşturabilir. Kendi içlerinde görev paylaşımı yapabilirler.

(3) Oluşturulan Çalışma Grupları Meclis onayı sonucu 6 ay süre çalışmalarını yürütür.

(4) İkinci altı ayda Çalışma Grupları tekrar belirlenir. Bu belirlemede grup üyeleri aynı kalabileceği gibi farklı gruplarda da yer alabilir.

Yürütme Kurulu Görevleri

Madde 13- (1) Yürütme Kurulu, iş ve işlemlerini yasalar çerçevesinde yürütür.

(2) DÖGEM toplantı günlerini belirler ve Meclis Gündemini oluşturur.

(3) DÖGEM toplantısını yönetir ve tutanakları tutar.

(4) DÖGEM tarafından alınan kararları başkanlığa ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak için rapor halinde müdürlüğe sunar.

(5) Her Genç Vekilin dosyasını oluşturur. DÖGEM adına yaptıkları bireysel ve grup çalışma raporların değerlendirme formlarını hazırlar.

(6) Belediye ve Müdürlük tarafından onaylanan DÖGEM organizasyonları veya projeleri için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapar.

(7) DÖGEM faaliyetleri, araştırmaları ve projeleri için tanıtım broşürü, dergi, tanıtım filmi gibi tanıtıcı unsurların verilerini oluşturur. Müdürlükle iletişim kurar.

(8) DÖGEM Sogem Kulüplerinin takip eder ve faaliyetlerini raporlaştırır.

Yürütme Kurulunun Süresi

Madde 14- (1) Yürütme Kurulu altı ay süre ile görev yapar. Altı ay sonunda yapılacak ilk meclis toplantısında yeni Yürütme Kurulu seçilir.

(2) Yeni yürütme kuruluna bir önceki dönem görev yapan Genç Vekiller tekrar aday olamaz veya aday gösterilemez.

Çalışma Grupları Görevleri

Madde 15- (1) Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu: Döşemealtı sınırları içerisinde gençlerin eğitim ve öğrenim alanında yaşadıkları temel sorunları araştırır.

(2) Gençlerin hiçbir şekilde ayrımcılığa, ırkçılığa, ekonomik, kültürel ve cinsiyetçi, fiziksel ve engelli dışlanmaya maruz kalmadan yaşama imkânları yaratma konusunda projeler üretir.

(3) Sorunları rapor edip DÖGEM'e çözüm önerileri sunar.

(4) Döşemealtı'nda gençlere eğitim, kültür, sanat dallarında ve bu konuları destekleyen alt dallarda yeni fırsatlar yaratılması için projeler geliştirir.

Madde 16- (1) Girişimcilik ve Kariyer Çalışma Grubu: Döşemealtı sınırları içerisinde gençlerin meslek becerilerini destekleme, mesleki kariyer ve girişimcilik açısından bilgilendirme, destekleme, istihdam edilme fırsatlarını arama konusunda destekleyici çalışmalar yapar.

(2) Sorunları rapor edip DÖGEM'e çözüm önerileri sunar.

Madde 17- (1) Sağlık ve Spor Çalışma Grubu: Döşemealtı sınırları içerisinde gençlerin sağlıklı yaşaması için bilgilendirme çalışmaları, gençlerin sağlıklı beslenme, sportif faaliyetler yapabilme imkânları sağlanması konusunda projeler üretir.

(2) İlçenin Sağlık ve Spor dalında ki sorunları rapor edip DÖGEM'e çözüm önerileri sunar.

Madde 18- (1) Uluslararası Projeler Çalışma Grubu: (1) Döşemealtı sınırları içerisinde gençlerin Avrupa ve Dünya gençleri ile iletişim kurabilme, işbirliği içerisinde paylaşımlarda bulunabilme, Döşemealtı'nın Uluslararası boyutta tanıtımının sağlanması için projeler üretir, farklı projelere ortak olabilir.

(2) Avrupa Birliği veya Ülkemizde ve Dünya da farklı ülkelerinde Değişim Yoluyla Entegrasyon, Eresmus Plus gibi çeşitli Gençlik programları için fonlar oluşturan farklı birlik, kuruluş ve organizasyonlar için projeler üretmek, Genç Vekilleri bu projelere dâhil ederek, Genç Vekillere uluslar arası deneyimler kazandırır.

Madde 19- (1) Tarım ve Turizm Çalışma Grubu: Döşemealtı sınırları içerisinde gençlerin ilçedeki tarım ve hayvancılık alanlarında ekonomik faaliyetlere ilgi göstermesini sağlamak, araştırma ve incelemeler yaparak yeni çözüm önerileri üretmek, İlçemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek, Turizm ile ilgili yeni projeler üreterek DÖGEM'e sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Meclisin Sekretaryası, Danışmanlık, Bütçe ve Disiplin Kurulu

Meclisin Sekretaryası

Madde 20- (1) DÖGEM'in Sekretaryasını Müdürlük yerine getirir.

(2) Meclisten çıkan kararlar müdürlük aracılıyla Başkanlık Makamına sunulur ve ilgili birimlere gönderilir.

Danışmanlık

Madde 21- (1) DÖGEM'in, iş ve işlemleri, işleyişiyle ilgili teknik programlamasını ve mali tabloları yapmak, Uluslar arası projeler oluşturmak için alt yapılarını hazırlamak üzere başkanlık DÖGEM hizmetleri için Danışmanlık Hizmeti alabilir.

(2) DÖGEM Danışmanı birinci fıkrada tanımlanan hizmetlere ilave olarak Proje Koordinasyonu görevlerini de üstlenir.

Bütçe

Madde 22- (1) DÖGEM'in organları ve Genç Vekillerinin çalışmaları, programları, faaliyetleri, iş ve işlemleriyle ilgili her tür giderleri Müdürlüğün ilgili ödenek kalemlerinden karşılanır.

Disiplin Kurulu

Madde 23- (1) Disiplin Kurulu Belediye Başkanı tarafından belirlenecek olan Başkan Yardımcısı Başkanlığında, yine başkan tarafından belirlenecek bir Belediye Meclis Üyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdüründen olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Belediye Başkanı, Genç Vekilleri direkt veya Yürütme Kurulunun teklifi ile Disiplin Kuruluna sevk eder.

(3) DÖGEM ise Genç Vekilleri salt çoğunluk ile Disiplin Kuruluna sevk eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclis kararının kesinleştiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Döşemealtı Belediye Başkanı yürütür.

© 2024, DÖGEM | Döşemealtı Gençlik Meclisi. Tüm Hakları Saklıdır.